Home » ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

ผู้บริหาร

นายสุเทพ  ไผ่ล้อม

ผู้อำนวยการโรงเรียน  ตำแหน่งเลขที่ 

ผอ.ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์

  DSCF7086 นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา

องผู้อำนวยการโรงเรียน    ตำแหน่งเลขที่  2178

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 08-5699-1750

    

องผู้อำนวยการโรงเรียน   ตำแหน่งเลขที่ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

โทรศัพท์ 

  นางสาวจิรภา  อินจันทร์สุข

องผู้อำนวยการโรงเรียน   ตำแหน่งเลขที่ 85441

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

โทรศัพท์ 08-7833-3581

สายชั้นปฐมวัย
 

 DSCF7112 นางสุจิตร  จิตร์กระจ่าง

ครู คศ.3   ตำแหน่งเลขที่ 2207

หัวหน้างานบริหารวิชาการปฐมวัย

ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ 08-7065-2176 

 DSCF7099 นางยุพิน  เรืองสุขสุด

ครู คศ.3    ตำแหน่งเลขที่ 2191

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

โทรศัพท์ 08-6150-9600

 

DSCF7123 นางสาววิไลลักษณ์  รักษาพล

ครู  คศ.1  ตำแหน่งเลขที่ 742

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

โทรศัพท์ 08-0053-1135

  นางศศินันท์  สิริปิยทัศน์

ครู  คศ.2 ตำแหน่งเลขที่

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

โทรศัพท์ 08-8416-4618

 นางสมเกียรติ  พรมนัดครูผู้ช่วย  ตำแหน่งเลขที่

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

โทรศัพท์ 08-0053-1135

   นางสาวนพวรรณ  รื่นนามครูพี่เลี้ยง    

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

โทรศัพท์ 08-0829-9818

 DSCF7126  นางสาวศิริวรรณ  พงษ์สุวรรณครู คศ.1   ตำแหน่งเลขที่ 2292

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2/1 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ)

โทรศัพท์ 08-0017-3104

   Miss. Eljean  May D.Omoครูต่างชาติ ชาวฟิลิปปินส์

ครูประจำห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2/1

  นางสาวสิราภรณ์ แก้ววัน

พนักงานราชการ

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

โทรศัพท์ 08-46069769

นางสาวพรทิพย์  สังขทิม

พนักงานราชการ

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4

โทรศัพท์ 08-0099-4318

สายชั้นประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1

DSCF7074 นางนัดศรา  พราหมณ์ชื่น

ครู คศ.3  ตำแหน่งเลขที่ 2196

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/1

โทรศัพท์ 08-1940-2007

DSCF7031 นางดวงใจ  แจ่มเพ็ง

ครู คศ.3  ตำแหน่งเลขที่ 2180

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

โทรศัพท์ 08-9072-2906

นางสาวพัชรา  พวงมาลัย

ครู  อัตรจ้าง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

โทรศัพท์ 08-0974-8973

DSCF7038 นางสาวรวิวรรณ กลิ่นชาติ

พนักงานราชการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/4

(ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ)

โทรศัพท์ 08-7088-3871

DSC_4687 Mrs. Princess Melody Ma Geroy

ครูต่างชาติ ชาวฟิลิปปินส์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/4

(ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ)

ประถมศึกษาปีที่ 2

DSCF7019 นางวนิดา  ไผ่ล้อม

ครู คศ.3   ตำแหน่งเลขที่ 2193

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

โทรศัพท์ 08-1758-1515

DSCF6951 นางอรทัย  คำแย้ม

ครูคศ.2    ตำแหน่งเลขที่ 2184

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

โทรศัพท์ 08-5693-8668

DSCF7034 นางสาวสุนิสา  สัมโมทย์

ครูอัตราจ้าง   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

(ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ)

โทรศัพท์ 08-6025-1198

Mrs. Channa Phourn

ครูต่างชาติ ชาวกัมพูชา

ครูประจำห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(ประถม 2/3)

ชั้นประถมศึกษาปีที่3

DSCF6955 นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนา

ครู คศ.3  ตำแหน่งเลขที่ 2199

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

โทรศัพท์ 08-1377-9031

DSC_0607 นางสาวสิริมา  หาญประสพ

ครู  คศ.1      ตำแหน่งเลขที่ 3551

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

โทรศัพท์ 08-4561-1314

DSC_0593 นางจงรักษ์  พร้อมบัวป่า

ครูอัตราจ้าง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

โทรศัพท์ 08-5013-4908

DSCF6982 นางดุสนี  เมืองทอง

ครู  คศ.3  ตำแหน่งเลขที่ 2194

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

(ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ)

โทรศัพท์ 08-9096-9031

  Mr. Sambath Veasna

ครูต่างชาติ ชาวกัมพูชา

ครูประจำห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(ประถม 3/4)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

DSCF6979 นางสุพินดา  แดงภักดี

ครู  คศ.3 ตำแหน่งเลขที่ 2188

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

โทรศัพท์ 08-1863-8195

DSCF7009 นางภัทรภร  อินอุ่นโชติ

ครู  คศ.3    ตำแหน่งเลขที่ 134

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

โทรศัพท์ 08-0683-7139

DSCF7045 นางสุนิสา  ภาคโพธิ์

พนักงานราชการ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

โทรศัพท์ 08-4947-3263

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

DSCF7048 นางสาวศรนุช  สุวรรณกูล

ครู  คศ.3   ตำแหน่งเลขที่ 2190

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

โทรศัพท์ 08-7141-406

DSCF7073 นายไชยา  นำลาภ

ครู คศ.3  ตำแหน่งเลขที่ 2181

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

โทรศัพท์ 08-9211-0098

DSC_0620 นางสมสนิท  สารรัมย์

ครู  ค.ศ.3    ตำแหน่งเลขที่ 4861

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

โทรศัพท์ 08-4549-0863

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

DSC_0586 นางสาวสายนภา  รักษาพล

ครู  ค.ศ.1      ตำแหน่งเลขที่ 838

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

โทรศัพท์ 08-2708-3579

 DSCF6970 นางสันทยา  พูลสำราญ

ครู  ค.ศ.3  ตำแหน่งเลขที่ 2206

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

โทรศัพท์ 08-1996-0369

 DSCF6992 นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์

ครู ค.ศ. 1 ตำแหน่งเลขที่ 1109

ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 6/3

โทรศัพท์ 08-1778-2581

  นางสาวสุรีรัตน์  ศุภนาม

ครู ผู้ช่วย ตำแหน่งเลขที่

ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 6/4

โทรศัพท์ 08-

 ครูพิเศษสายประถมศึกษา
 DSCF6974 นางอาภา  ตันธิกุล

ครู  ค.ศ.3 ตำแหน่งเลขที่ 2187

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3

โทรศัพท์ 08-1452-1569

 DSCF7028 นายศราวุธ  พงษ์รักษ์

ครู  ค.ศ.3  ตำแหน่งเลขที่ 2201

ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์  ป.1 – ป.6

โทรศัพท์ 08-9904-3119

 DSCF6957 นางสายสมร  นำลาภ

ครู  ค.ศ.3  ตำแหน่งเลขที่ 2204

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6

โทรศัพท์ 08-4351-8591

 DSCF7025 นายมานะ  แจ่มเพ็ง

ครู ค.ศ.3    ตำแหน่งเลขที่ 1267

ครูประจำวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 -ป.6

โทรศัพท์ 08-7913-1719

 DSCF6962 นางฉอเลาะ  โคสาสุ

ครู  ค.ศ.3   ตำแหน่งเลขที่ 2183

ครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โทรศัพท์ 08-7976-1192

 DSCF6975 นางกาญจนา  พงษ์รักษ์

ครู  ค.ศ.3 ตำแหน่งเลขที่ 2195

หัวหน้างานบริหารวิชาการประถมศึกษา

ครูประจำวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โทรศัพท์ 08-5281-3629

 DSCF7022 นายสุขุม  จิตร์กระจ่าง

ครู ค.ศ.3 ตำแหน่งเลขที่ 1688

ครูประจำวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.5 -ป.6

โทรศัพท์ 08-9006-1443

  นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์

ครูผู้ช่วย  ตำแหน่งเลขที่

ครูประจำวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.4

โทรศัพท์ 08-4863-0617

 sandeeja นายสายัณห์  กลิ่นชาติ

ครู คศ.1  ตำแหน่งเลขที่ 

ครูประจำวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.5-ป.6

โทรศัพท์ 08-6014-1884


สายชั้นมัธยมศึกษา

  นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง

ครูผู้ช่วย ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

โทรศัพท์ 08-0099-4309

 DSC_0584 นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า

ครู  คศ.1  ตำแหน่งเลขที่ 1966

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

โทรศัพท์ 08-9378-6572

 DSCF7053 นางสาวกฤษณา  สิริเธียรธัญ

ครู คศ.1 ตำแหน่งเลขที่ 1204

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

โทรศัพท์ 08-7809-7304

 DSCF7013 นายพรชัย  เชื้อรอด

ครู คศ.1  ตำหน่งเลขที่ 1846

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

โทรศัพท์ 08-4348-3135

 DSC_0580 นางยุภา  อัมพรัตน์

ครู คศ.2   ตำแหน่งเลขที่ 506

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

โทรศัพท์ 08-4952-5790

  Miss. QueenPeart  I.Ma

ครูต่างชาติ ชาวฟิลิปปินส์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

 DSCF7002 นางสาวเมธิษา  มีผล

ครู คศ.1 ตำแหน่งเลขที่ 731

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

โทรศัพท์ 08-6150-7059

 DSCF6994 นายเอื้อ  พราหมณ์ชื่น

ครู  คศ.3    ตำแหน่งเลขที่ 2198

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

โทรศัพท์ 08-1864-4431

 DSCF7077 นางสุภา  พลายน้อย

ครู คศ.1 ตำแหน่งเลขที่ 3038

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

โทรศัพท์ 08-4078-7405

 DSCF6984 นายธนกร  เทียงคำ

ครู คศ.2 ตำแหน่งเลขที่ 123450

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

โทรศัพท์ 08-4352-6918

 DSCF7080 นางละออ  คงกระพันธุ์

ครู คศ.3 ตำแหน่งเลขที่ 2202

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

หัวหน้างานบริหารวิชาการมัธยมศึกษา

โทรศัพท์ 08-1983-4364

 DSCF7062 นายพรรณนรินทร์  ศรีเพ็ชร์

พนักงานราชการ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

โทรศัพท์ 08-9248-0126

 DSCF6989 นางสาวจิรภรณ์  เนาแสง

ครู คศ.2 ตำแหน่งเลขที่ 118

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2

โทรศัพท์ 08-9235-6824

 DSCF7004 นางกัณยารัศมี  ศิริธีรพัฒน์

ครู คศ.3  ตำแหน่งเลขที่ 2185

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

โทรศัพท์ 08-9032-3495

 DSCF7088 ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดี

ครู  คศ.3   ตำแหน่งเลขที่ 2186

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

โทรศัพท์ 08-1704-0599

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *