จุดเน้นที่ 8 บริหารจัดการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ

ตราโรงเรียน1

จุดเน้นที่ 8  บริหารจัดการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ

จุดเน้นที่ 8

About picasso

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*