การฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

SAM_1669

การฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์,โรงเรียนบ้านวังใหม่,

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์,โรงเรียนบ้านคลองอุดม

29 – 31 มีนาคม 2559

SAM_1587 SAM_1599 SAM_1609 SAM_1616 SAM_1623 SAM_1624 SAM_1643 SAM_1648 SAM_1655 SAM_1659 SAM_1663 SAM_1669 SAM_1674 SAM_1682 SAM_1699 SAM_1715 SAM_1720 SAM_1730 SAM_1731 SAM_1735

กิจกรรม เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2558

SAM_9372

การอยู่ค่ายพักแรม

ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ เนตรนารี

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด

ประจำปีการศึกษา 2558

SAM_9310 SAM_9316 SAM_9321 SAM_9337 SAM_9345 SAM_9350 SAM_9367 SAM_9372 SAM_9378 SAM_9415 SAM_9418 SAM_9437 SAM_9464 SAM_9486 SAM_9501 SAM_9513 SAM_9588 SAM_9591 SAM_9598 SAM_9636 SAM_9648

กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปี 2559

DSC_0988

กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปี 2559

บรรยากาศ การทัศนศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

ณ เมืองโบราณ  จ.สมุทรปราการ

DSC_0022 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0051 DSC_0055 DSC_0069 DSC_0079 DSC_0988 DSC_0999 DSC_1004 DSC_1016 SAM_8836