ทำเนียบบุคลากร

ผู้บริหาร

 1027740276-20130813-105100 นายโสภี  ศรีเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตำแหน่งเลขที่ 2177

ผอ.ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 08-1663-6311

 

  DSCF7086 นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนตำแหน่งเลขที่  2178

รองฯผอ.ชำนาญการ

โทรศัพท์ 08-5699-1750

 

  รองนนท์ นายอานนท์  คงเกตุรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนตำแหน่งเลขที่ 134537

รองฯผอ.ชำนาญการ

โทรศัพท์ 08-0634-5997

 

 

 

สายชั้นปฐมวัย

 DSCF7112 นางสุจิตร  จิตร์กระจ่าง ครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2207

หัวหน้างานบริหารวิชาการปฐมวัย

ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ 08-7065-2176 

 

  DSCF7099 นางยุพิน  เรืองสุขสุด ครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2191

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

โทรศัพท์ 08-6150-9600

 

 DSCF7123 นางสาววิไลลักษณ์  รักษาพลครูตำแหน่งเลขที่ 742

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

โทรศัพท์ 08-0053-1135

 

 DSCF7096 นางสาวนีรนารา  หุ่นประสิทธิ์เวชครูตำแหน่งเลขที่ 2189

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

โทรศัพท์ 08-1908-1939

 

 DSCF7126 นางสาวศิริวรรณ  พงษ์สุวรรณครูตำแหน่งเลขที่ 2292

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

โทรศัพท์ 08-0017-3104

 

DSC_0621 นางปานทิพย์  แขนโคกกรวดครูผู้ช่วยตำแหน่งเลขที่ 375

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

(ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ)

โทรศัพท์ 08-1908-1939

 

 

สายชั้นประถมศึกษา

 DSCF7074 นางนัดศรา  พราหมณ์ชื่นครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2196

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

โทรศัพท์ 08-1940-2007

 

 DSCF7031 นางดวงใจ  แจ่มเพ็งครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2180

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

โทรศัพท์ 08-9072-2906

 

 DSCF7019 นางวนิดา  ไผ่ล้อมครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2193

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

โทรศัพท์ 08-1758-1515

 

 DSCF6982 นางดุสนี  เมืองทองครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2194

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

โทรศัพท์ 08-9096-9031

 

 DSCF6955 นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนาครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2199

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

โทรศัพท์ 08-1377-9031

 

 DSCF6958 นางศศินันท์  สิริปิยทัศน์ครูชำนาญการตำแหน่งเลขที่ 2203

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

โทรศัพท์ 08-9226-9880

 

 DSCF6951 นางอรทัย  คำแย้มครูชำนาญการตำแหน่งเลขที่ 2184

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

โทรศัพท์ 08-5693-8668

 

 DSCF6979 นางสุพินดา  แดงภักดีครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2188

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

โทรศัพท์ 08-1863-8195

 

 DSC_0620 นางสมสนิท  สารรัมย์ครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 4861

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

โทรศัพท์ 08-4549-0863

 

 DSCF7009 นางภัทรภร  อินอุ่นโชติครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 134

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

โทรศัพท์ 08-0683-7139

 

 DSCF7048 นางสาวศรนุช  สุวรรณกูลครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2190

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

โทรศัพท์ 08-7141-406

 

 DSCF7073 นายไชยา  นำลาภครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2181

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

โทรศัพท์ 08-9211-0098

 

 DSCF6962 นางฉอเลาะ  โคสาสุครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2183

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

โทรศัพท์ 08-7976-1192

 

 DSC_0607 นางสาวสิริมา  หาญประสพครูผู้ช่วยตำแหน่งเลขที่ 3551

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

โทรศัพท์ 08-4561-1314

 

 DSCF6970 นางสันทยา  พูลสำราญครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2206

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

โทรศัพท์ 08-1996-0369

 

 DSCF6992 นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์ครูตำแหน่งเลขที่ 1109ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

โทรศัพท์ 08-1778-2581

 

 DSCF6974 นางอาภา  ตันธิกุลครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2187ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3โทรศัพท์ 08-1452-1569

 

 DSCF6957 นางสายสมร  นำลาภครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2204

ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6

โทรศัพท์ 08-4351-8591

 

 DSCF6975 นางกาญจนา  พงษ์รักษ์ครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2195

หัวหน้างานบริหารวิชาการประถมศึกษา

ครูประจำวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 08-5281-3629

 

 DSCF7028 นายศราวุธ  พงษ์รักษ์ครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2201

ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ 08-9904-3119

 

 DSCF7022 นายสุขุม  จิตร์กระจ่างครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 1688

ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์

โทรศัพท์ 08-9006-1443

 

 DSCF7025 นายมานะ  แจ่มเพ็งครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 1267

ครูประจำวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

โทรศัพท์ 08-7913-1719

 

 DSCF6969 นายวิชัย  ยุระตาครูตำแหน่งเลขที่ 2673

ครูประจำวิชาดนตรี

โทรศัพท์ 08-2229-9672

 

 DSC_0598 นายวุฒินันท์  สุคนธมณ์ครูผู้ช่วยตำแหน่งเลขที่ 1749

ครูประจำวิชาดนตรี (นาฏศิลป์)

โทรศัพท์ 09-1779-6378

 

 


สายชั้นมัธยมศึกษา

 DSCF7002 นางสาวเมธิษา  มีผลครูตำแหน่งเลขที่ 731

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

โทรศัพท์ 08-6150-7059

 

 DSCF7077 นางสุภา  พลายน้อยครูตำแหน่งเลขที่ 3038

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

โทรศัพท์ 08-4078-7405

 

 DSCF6984 นายธนกร  เทียงคำครูชำนาญการตำแหน่งเลขที่ 123450

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

โทรศัพท์ 08-4352-6918

 

 DSCF7053 นางสาวกฤษณา  สิริเธียรธัญครูตำแหน่งเลขที่ 1204

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

โทรศัพท์ 08-7809-7304

 

 DSCF6994 นายเอื้อ  พราหมณ์ชื่นครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2198

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

โทรศัพท์ 08-1864-4431

 

 DSCF7004 นางกัณยารัศมี  ศิริธีรพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2185

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

โทรศัพท์ 08-9032-3495

 

 DSC_0586 นางสาวสายนภา  รักษาพลครูตำแหน่งเลขที่ 838

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

โทรศัพท์ 08-2708-3579

 

 DSCF6989 นางสาวจิรภรณ์  เนาแสงครูชำนาญการตำแหน่งเลขที่ 118

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

โทรศัพท์ 08-9235-6824

 

 DSCF7088 ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดีครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2186

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

โทรศัพท์ 08-1704-0599

 

 DSCF7080 นางละออ  คงกระพันธุ์ครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2202

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

หัวหน้างานบริหารวิชาการมัธยมศึกษา

โทรศัพท์ 08-1983-4364

 

 DSCF7013 นายพรชัย  เชื้อรอดครูตำแหน่งเลขที่ 1846

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

โทรศัพท์ 08-4348-3135

 

 DSCF7005 นางสาวนาทสุภา  ฐาปนะดิลกครูตำแหน่งเลขที่ 1860

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

โทรศัพท์ 08-9247-9640

 

 DSCF7040 นายจตรุรงค์  ถิ่นวิมลครูตำแหน่งเลขที่ 2197

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

โทรศัพท์ 08-9619-2852

 

 DSC_0584 นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่าครูผู้ช่วยตำแหน่งเลขที่ 1966

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

โทรศัพท์ 08-9378-6572

 

 DSC_0580 นางยุภา  อัมพรัตน์ครูชำนาญการตำแหน่งเลขที่ 506

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

โทรศัพท์ 08-4952-5790

 

 

 

พนักงานราชการ

 DSCF7107 นางสาวสิราภรณ์  แก้ววันครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3โทรศัพท์ 08-4606-9769 
 DSC_0611 นางสาวสุวรรณา  สว่างสาลีครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ 08-5283-8800 
 DSCF7038 นางสาวรวิวรรณ  กลิ่นชาติครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4(ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ)โทรศัพท์ 08-7088-3871

 

 DSCF7059 นางสาวพรทิพย์  สังขทิมครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3โทรศัพท์ 09-2505-5517 
 DSCF7045 นางสุนิสา  ภาคโพธิ์ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.3โทรศัพท์ 08-4947-3263 
 DSCF7011 นางสาวอัจฉรา  กรัดกระยางครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3โทรศัพท์ 08-5275-6883 
 DSCF7062 นายพรรณนรินทร์  ศรีเพ็ชร์ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2โทรศัพท์ 08-9248-0126 

 

ครูอัตราจ้าง

 DSCF7034 นางสาวสุนิสา  สัมโมทย์ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3โทรศัพท์ 08-6025-1198 
 DSC_0593 นางจงรักษ์  พร้อมบัวป่าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3โทรศัพท์ 08-5013-4908 

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

DSC_0614

 

  นางสาวจันทิมา จินดาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ โทรศัพท์ 08-9928-8973 
DSC_4709 นางสาวพรพรรณ  สุดอ้่นลูกจ้างโทรศัพท์ 08-5435-3860 

 

 

 

 

DSC_4677 นางสาวพัชรา  พวงมาลัยครูพี่เลี้ยงโทรศัพท์ 08-0974-8973 

 

ครูชาวต่างชาติ

DSC_4700 Miss Ivy Margarico Ilustracionครูต่างชาติ ชาวฟิลิปปินส์ประจำห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษอนุบาล 2/1

 

DSC_4694 Miss Reysa Abdula Artilloครูต่างชาติ ชาวฟิลิปปินส์ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3

 

 

 

 

 

 

Mr. Sambath Veasnaครูต่างชาติ ชาวกัมบูชาครูประจำวิชาภาษาเขมรป.4-ป.6 และม.1-ม.3

 

DSC_4687 Mrs. Princess Melody Ma Geroyครูต่างชาติ ชาวฟิลิปปินส์ครูประจำห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(ประถม 1/4)

 

DSC_4683 Mr.Louie Ilustracion Maครูต่างชาติ ชาวฟิลิปปินส์ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3โทรศัพท์ 08-4952-5790

 

 

ข้อมูลการติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
108 หมู่ 10 ต. วังสมบูรณ์
อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
สังกัด สพป.สระเเก้ว เขต1
Tel :: 0-3744-9110
E-Mail :: anuban.wsb@gmail.com

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image