ทำเนียบบุคลากร

ผู้บริหาร

  นายโสภี  ศรีเพ็ชร์ผู้อำนวยการโรงเรียน    ตำแหน่งเลขที่ 2177ผอ.ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 08-1663-6311

  DSCF7086 นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภารองผู้อำนวยการโรงเรียน    ตำแหน่งเลขที่  2178รองฯผอ.ชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ 08-5699-1750

   นางสาวโศรดา  ชัยมลคลรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ตำแหน่งเลขที่ 134537 รองฯผอ.ชำนาญการ

โทรศัพท์ 08-0634-5997

 

 

สายชั้นปฐมวัย

 DSCF7112 นางสุจิตร  จิตร์กระจ่างครู คศ.3   ตำแหน่งเลขที่ 2207หัวหน้างานบริหารวิชาการปฐมวัย

ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ 08-7065-2176 

 
 DSCF7123 นางสาววิไลลักษณ์  รักษาพลครู  คศ.1    ตำแหน่งเลขที่ 742ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

โทรศัพท์ 08-0053-1135

 

นางศศินันท์  สิริปิยทัศน์ครู  คศ.2    ตำแหน่งเลขที่ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

โทรศัพท์ 08-8416-4618

 

  นางสมเกียรติ  พรมนัดครูผู้ช่วย ตำแหน่งเลขที่ ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

โทรศัพท์ 08-0053-1135

นางสาวนพวรรณ  รื่นนามครูพี่เลี้ยง     ตำแหน่งเลขที่ ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

โทรศัพท์ 08-0829-9818

DSCF7126 นางสาวศิริวรรณ  พงษ์สุวรรณครู คศ.1   ตำแหน่งเลขที่ 2292ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ)

โทรศัพท์ 08-0017-3104

 DSCF7099 นางยุพิน  เรืองสุขสุดครู คศ.3ตำแหน่งเลขที่ 2191ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

โทรศัพท์ 08-6150-9600

  นางสาวสิราภรณ์ แก้ววันพนักงานราชการครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

โทรศัพท์ 08-46069769

นางสาวพรทิพย์  สังขทิมพนักงานราชการครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4

โทรศัพท์ 08-0099-4318

สายชั้นประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1

DSCF7074 นางนัดศรา  พราหมณ์ชื่นครู คศ.3  ตำแหน่งเลขที่ 2196ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/1

โทรศัพท์ 08-1940-2007

DSCF7031 นางดวงใจ  แจ่มเพ็งครู คศ.3  ตำแหน่งเลขที่ 2180ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

โทรศัพท์ 08-9072-2906

DSC_4677 นางสาวพัชรา  พวงมาลัยครู  อัตรจ้าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

โทรศัพท์ 08-0974-8973

DSCF7038 นางสาวรวิวรรณ กลิ่นชาติพนักงานราชการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/4

(ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ)

โทรศัพท์ 08-7088-3871

DSC_4687
Mrs. Princess Melody Ma Geroyครูต่างชาติ ชาวฟิลิปปินส์ครูประจำห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(ประถม 1/4)

ประถมศึกษาปีที่ 2

DSCF7019 นางวนิดา  ไผ่ล้อมครู คศ.3   ตำแหน่งเลขที่ 2193ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

โทรศัพท์ 08-1758-1515

DSCF6951 นางอรทัย  คำแย้มครู  คศ.2    ตำแหน่งเลขที่ 2184ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

โทรศัพท์ 08-5693-8668

DSCF7034 นางสาวสุนิสา  สัมโมทย์ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

โทรศัพท์ 08-6025-1198

Mrs. Channa Phournครูต่างชาติ ชาวกัมพูชาครูประจำห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(ประถม 2/3)

ชั้นประถมศึกษาปีที่3

DSCF6955 นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนาครู คศ.3  ตำแหน่งเลขที่ 2199ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

โทรศัพท์ 08-1377-9031

DSC_0607 นางสาวสิริมา  หาญประสพครู  คศ.1      ตำแหน่งเลขที่ 3551ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

โทรศัพท์ 08-4561-1314

DSC_0593 นางจงรักษ์  พร้อมบัวป่าครูอัตราจ้างครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

โทรศัพท์ 08-5013-4908

DSCF6982 นางดุสนี  เมืองทองครู  คศ.3  ตำแหน่งเลขที่ 2194ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

โทรศัพท์ 08-9096-9031

 
 Mr. Sambath Veasnaครูต่างชาติ ชาวกัมพูชาครูประจำห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(ประถม 3/4)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

DSCF6979 นางสุพินดา  แดงภักดีครู  คศ.3 ตำแหน่งเลขที่ 2188ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

โทรศัพท์ 08-1863-8195

DSCF7009 นางภัทรภร  อินอุ่นโชติครู  คศ.3    ตำแหน่งเลขที่ 134ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

โทรศัพท์ 08-0683-7139

DSCF7045 นางสุนิสา  ภาคโพธิ์พนักงานราชการครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

โทรศัพท์ 08-4947-3263

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

DSCF7048 นางสาวศรนุช  สุวรรณกูลครู  คศ.3   ตำแหน่งเลขที่ 2190ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

โทรศัพท์ 08-7141-406

DSCF7073 นายไชยา  นำลาภครู คศ.3  ตำแหน่งเลขที่ 2181ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

โทรศัพท์ 08-9211-0098

DSC_0620 นางสมสนิท  สารรัมย์ครู  ค.ศ.3    ตำแหน่งเลขที่ 4861ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

โทรศัพท์ 08-4549-0863

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

DSC_0586 นางสาวสายนภา  รักษาพลครู  ค.ศ.1      ตำแหน่งเลขที่ 838ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

โทรศัพท์ 08-2708-3579

 DSCF6970 นางสันทยา  พูลสำราญครู  ค.ศ.3  ตำแหน่งเลขที่ 2206ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

โทรศัพท์ 08-1996-0369

 DSCF6992 นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์ครู ค.ศ. 1 ตำแหน่งเลขที่ 1109ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 6/3

โทรศัพท์ 08-1778-2581

  นางสาวสุรีรัตน์  ศุภนามครู ผู้ช่วย ตำแหน่งเลขที่ ครูประจำประถมศึกษาปีที่ 6/4

โทรศัพท์ 08-

 ครูพิเศษสายประถมศึกษา
 DSCF6969 นายวิชัย  ยุระตาครู  คศ.1  ตำแหน่งเลขที่ 2673ครูประจำวิชาดนตรี ป.1-ป.6

โทรศัพท์ 08-2229-9672

 DSCF6974 นางอาภา  ตันธิกุลครู  ค.ศ.3 ตำแหน่งเลขที่ 2187ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3

โทรศัพท์ 08-1452-1569

 DSCF7028 นายศราวุธ  พงษ์รักษ์ครู  ค.ศ.3  ตำแหน่งเลขที่ 2201ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์  ป.1 – ป.6

โทรศัพท์ 08-9904-3119

 DSCF6957 นางสายสมร  นำลาภครู  ค.ศ.3  ตำแหน่งเลขที่ 2204ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6

โทรศัพท์ 08-4351-8591

 DSCF7025 นายมานะ  แจ่มเพ็งครู ค.ศ.3    ตำแหน่งเลขที่ 1267ครูประจำวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 -ป.6

โทรศัพท์ 08-7913-1719

 DSCF6962 นางฉอเลาะ  โคสาสุครู  ค.ศ.3   ตำแหน่งเลขที่ 2183ครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โทรศัพท์ 08-7976-1192

 DSCF6975 นางกาญจนา  พงษ์รักษ์ครู  ค.ศ.3 ตำแหน่งเลขที่ 2195หัวหน้างานบริหารวิชาการประถมศึกษา

ครูประจำวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โทรศัพท์ 08-5281-3629

 DSCF7022 นายสุขุม  จิตร์กระจ่างครู ค.ศ.3 ตำแหน่งเลขที่ 1688ครูประจำวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.5 -ป.6

โทรศัพท์ 08-9006-1443

  นายวัชรเมศฆ์  ตั้งเทียมพงษ์
ครูผู้ช่วย  ตำแหน่งเลขที่ ครูประจำวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.4

โทรศัพท์ 08-

 


สายชั้นมัธยมศึกษา

 DSCF7002 นางสาวเมธิษา  มีผลครู คศ.1 ตำแหน่งเลขที่ 731ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

โทรศัพท์ 08-6150-7059

 DSCF7077 นางสุภา  พลายน้อยครู คศ.1 ตำแหน่งเลขที่ 3038ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

โทรศัพท์ 08-4078-7405

 DSCF6984 นายธนกร  เทียงคำครู คศ.2 ตำแหน่งเลขที่ 123450ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

โทรศัพท์ 08-4352-6918

 DSCF7053 นางสาวกฤษณา  สิริเธียรธัญครู คศ.1 ตำแหน่งเลขที่ 1204ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

โทรศัพท์ 08-7809-7304

 DSCF6994 นายเอื้อ  พราหมณ์ชื่นครู  คศ.3    ตำแหน่งเลขที่ 2198ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

โทรศัพท์ 08-1864-4431

 DSCF7004 นางกัณยารัศมี  ศิริธีรพัฒน์ครู คศ.3  ตำแหน่งเลขที่ 2185ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

โทรศัพท์ 08-9032-3495

 DSCF6989 นางสาวจิรภรณ์  เนาแสงครู คศ.2 ตำแหน่งเลขที่ 118ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

โทรศัพท์ 08-9235-6824

 

 DSCF7088 ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดีครู  คศ.3   ตำแหน่งเลขที่ 2186ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

โทรศัพท์ 08-1704-0599

 DSCF7080 นางละออ  คงกระพันธุ์ครู คศ.3 ตำแหน่งเลขที่ 2202ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

หัวหน้างานบริหารวิชาการมัธยมศึกษา

โทรศัพท์ 08-1983-4364

 DSCF7013 นายพรชัย  เชื้อรอดครู คศ.1  ตำหน่งเลขที่ 1846ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

โทรศัพท์ 08-4348-3135

 DSC_0584 นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่าครู  คศ.1  ตำแหน่งเลขที่ 1966ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

โทรศัพท์ 08-9378-6572

 DSC_0580 นางยุภา  อัมพรัตน์ครู คศ.2   ตำแหน่งเลขที่ 506ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

โทรศัพท์ 08-4952-5790

 

 

พนักงานราชการ

 DSCF7062 นายพรรณนรินทร์  ศรีเพ็ชร์ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2โทรศัพท์ 08-9248-0126

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลการติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
108 หมู่ 10 ต. วังสมบูรณ์
อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
สังกัด สพป.สระเเก้ว เขต1
Tel :: 0-3744-9110
E-Mail :: anuban.wsb@gmail.com

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image