ทำเนียบบุคลากร

ผู้บริหาร

 1027740276-20130813-105100 นายโสภี  ศรีเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตำแหน่งเลขที่ 2177ผอ.ชำนาญการพิเศษโทรศัพท์ 08-1663-6311
  DSCF7086 นางสาวพัชราภรณ์  เดชสุภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนตำแหน่งเลขที่  2178รองฯผอ.ชำนาญการโทรศัพท์ 08-5699-1750
  รองนนท์ นายอานนท์  คงเกตุรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนตำแหน่งเลขที่ 134537 รองฯผอ.ชำนาญการโทรศัพท์ 08-0634-5997

 

 

สายชั้นปฐมวัย

 DSCF7112 นางสุจิตร  จิตร์กระจ่าง ครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2207หัวหน้างานบริหารวิชาการปฐมวัยครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์โทรศัพท์ 08-7065-2176  
  DSCF7099 นางยุพิน  เรืองสุขสุด ครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2191ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2โทรศัพท์ 08-6150-9600
 DSCF7123 นางสาววิไลลักษณ์  รักษาพลครูตำแหน่งเลขที่ 742ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1โทรศัพท์ 08-0053-1135
 
 DSCF7126 นางสาวศิริวรรณ  พงษ์สุวรรณครูตำแหน่งเลขที่ 2292ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3โทรศัพท์ 08-0017-3104
DSC_0621 นางปานทิพย์  แขนโคกกรวดครูผู้ช่วยตำแหน่งเลขที่ 375ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1(ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ)โทรศัพท์ 08-1908-1939 

 

สายชั้นประถมศึกษา

 DSCF7074 นางนัดศรา  พราหมณ์ชื่นครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2196ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1โทรศัพท์ 08-1940-2007
 DSCF7031 นางดวงใจ  แจ่มเพ็งครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2180ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2โทรศัพท์ 08-9072-2906
 DSCF7019 นางวนิดา  ไผ่ล้อมครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2193ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1โทรศัพท์ 08-1758-1515
 DSCF6982 นางดุสนี  เมืองทองครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2194ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2โทรศัพท์ 08-9096-9031
 DSCF6955 นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนาครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2199ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1โทรศัพท์ 08-1377-9031
 DSCF6958 นางศศินันท์  สิริปิยทัศน์ครูชำนาญการตำแหน่งเลขที่ 2203ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2โทรศัพท์ 08-9226-9880
 DSCF6951 นางอรทัย  คำแย้มครูชำนาญการตำแหน่งเลขที่ 2184ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3โทรศัพท์ 08-5693-8668
 DSCF6979 นางสุพินดา  แดงภักดีครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2188ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1โทรศัพท์ 08-1863-8195
 DSC_0620 นางสมสนิท  สารรัมย์ครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 4861ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2โทรศัพท์ 08-4549-0863
 DSCF7009 นางภัทรภร  อินอุ่นโชติครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 134ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3โทรศัพท์ 08-0683-7139
 DSCF7048 นางสาวศรนุช  สุวรรณกูลครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2190ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1โทรศัพท์ 08-7141-406
 DSCF7073 นายไชยา  นำลาภครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2181ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2โทรศัพท์ 08-9211-0098
 DSCF6962 นางฉอเลาะ  โคสาสุครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2183ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1โทรศัพท์ 08-7976-1192
 DSC_0607 นางสาวสิริมา  หาญประสพครูผู้ช่วยตำแหน่งเลขที่ 3551ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ โทรศัพท์ 08-4561-1314
 DSCF6970 นางสันทยา  พูลสำราญครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2206ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3โทรศัพท์ 08-1996-0369
 DSCF6992 นายไพโรจน์  ภาคโพธิ์ครูตำแหน่งเลขที่ 1109ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6โทรศัพท์ 08-1778-2581
 DSCF6974 นางอาภา  ตันธิกุลครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2187ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3โทรศัพท์ 08-1452-1569
 DSCF6957 นางสายสมร  นำลาภครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2204ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6โทรศัพท์ 08-4351-8591
 DSCF6975 นางกาญจนา  พงษ์รักษ์ครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2195หัวหน้างานบริหารวิชาการประถมศึกษาครูประจำวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีโทรศัพท์ 08-5281-3629 
 DSCF7028 นายศราวุธ  พงษ์รักษ์ครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2201ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ 08-9904-3119
 DSCF7022 นายสุขุม  จิตร์กระจ่างครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 1688ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์โทรศัพท์ 08-9006-1443
 DSCF7025 นายมานะ  แจ่มเพ็งครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 1267ครูประจำวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาโทรศัพท์ 08-7913-1719
 DSCF6969 นายวิชัย  ยุระตาครูตำแหน่งเลขที่ 2673ครูประจำวิชาดนตรีโทรศัพท์ 08-2229-9672
 DSC_0598 นายวุฒินันท์  สุคนธมณ์ครูผู้ช่วยตำแหน่งเลขที่ 1749ครูประจำวิชาดนตรี (นาฏศิลป์)โทรศัพท์ 09-1779-6378

 


สายชั้นมัธยมศึกษา

 DSCF7002 นางสาวเมธิษา  มีผลครูตำแหน่งเลขที่ 731ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1โทรศัพท์ 08-6150-7059
 DSCF7077 นางสุภา  พลายน้อยครูตำแหน่งเลขที่ 3038ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2โทรศัพท์ 08-4078-7405
 DSCF6984 นายธนกร  เทียงคำครูชำนาญการตำแหน่งเลขที่ 123450ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2โทรศัพท์ 08-4352-6918
 DSCF7053 นางสาวกฤษณา  สิริเธียรธัญครูตำแหน่งเลขที่ 1204ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3โทรศัพท์ 08-7809-7304
 DSCF6994 นายเอื้อ  พราหมณ์ชื่นครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2198ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3โทรศัพท์ 08-1864-4431
 DSCF7004 นางกัณยารัศมี  ศิริธีรพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2185ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1โทรศัพท์ 08-9032-3495
 DSC_0586 นางสาวสายนภา  รักษาพลครูตำแหน่งเลขที่ 838ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1โทรศัพท์ 08-2708-3579
 DSCF6989 นางสาวจิรภรณ์  เนาแสงครูชำนาญการตำแหน่งเลขที่ 118ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2โทรศัพท์ 08-9235-6824
 DSCF7088 ส.ต.ท.วรจิตร  ห่อดีครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2186ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3โทรศัพท์ 08-1704-0599
 DSCF7080 นางละออ  คงกระพันธุ์ครูชำนาญการพิเศษตำแหน่งเลขที่ 2202ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1หัวหน้างานบริหารวิชาการมัธยมศึกษาโทรศัพท์ 08-1983-4364 
 DSCF7013 นายพรชัย  เชื้อรอดครูตำแหน่งเลขที่ 1846ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โทรศัพท์ 08-4348-3135
 DSCF7040 นายจตรุรงค์  ถิ่นวิมลครูตำแหน่งเลขที่ 2197ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2โทรศัพท์ 08-9619-2852
 DSC_0584 นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่าครูผู้ช่วยตำแหน่งเลขที่ 1966ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3โทรศัพท์ 08-9378-6572
 DSC_0580 นางยุภา  อัมพรัตน์ครูชำนาญการตำแหน่งเลขที่ 506ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3โทรศัพท์ 08-4952-5790

 

 

พนักงานราชการ

 DSCF7107 นางสาวสิราภรณ์  แก้ววันครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3โทรศัพท์ 08-4606-9769 
 DSC_0611 นางสาวสุวรรณา  สว่างสาลีครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ 08-5283-8800
 DSCF7038 นางสาวรวิวรรณ  กลิ่นชาติครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4(ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ)โทรศัพท์ 08-7088-3871
 DSCF7059 นางสาวพรทิพย์  สังขทิมครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3โทรศัพท์ 09-2505-5517
 DSCF7045 นางสุนิสา  ภาคโพธิ์ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.3โทรศัพท์ 08-4947-3263
 DSCF7011 นางสาวอัจฉรา  กรัดกระยางครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3โทรศัพท์ 08-5275-6883
 DSCF7062 นายพรรณนรินทร์  ศรีเพ็ชร์ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2โทรศัพท์ 08-9248-0126

 

ครูอัตราจ้าง

 DSCF7034 นางสาวสุนิสา  สัมโมทย์ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3โทรศัพท์ 08-6025-1198
 DSC_0593 นางจงรักษ์  พร้อมบัวป่าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3โทรศัพท์ 08-5013-4908

 

DSC_0614

 

  นางสาวจันทิมา จินดาศรี  โทรศัพท์ 08-9928-8973
DSC_4677 นางสาวพัชรา  พวงมาลัย ครูพี่เลี้ยง โทรศัพท์ 08-0974-8973

 

ครูชาวต่างชาติ

 

 

 

Mr. Sambath Veasnaครูต่างชาติ ชาวกัมบูชาครูประจำวิชาภาษาเขมรป.4-ป.6 และม.1-ม.3
DSC_4687 Mrs. Princess Melody Ma Geroyครูต่างชาติ ชาวฟิลิปปินส์ครูประจำห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(ประถม 1/4)
DSC_4683 Mr.Louie Ilustracion Maครูต่างชาติ ชาวฟิลิปปินส์ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3โทรศัพท์ 08-4952-5790

 

ข้อมูลการติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
108 หมู่ 10 ต. วังสมบูรณ์
อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
สังกัด สพป.สระเเก้ว เขต1
Tel :: 0-3744-9110
E-Mail :: anuban.wsb@gmail.com

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image